PM TOYODENKI INVERTER

วัตถุประสงค์ของงาน Preventive Maintenance

         Preventive Maintenance: PM ( การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน )  เป็นการดูแลรักษาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย โดยการทำเช่นนี้ก็เพื่อวางเป้าหมายไม่ให้เกิดความเสียหายอันอาจจะส่งผลกระทบ ต่อกระบวนการผลิตและความเสี่ยง  PM เป็นการวางแผนโดยกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษา รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในตัว INVERTER เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าซึ่งจะไม่ทำให้ขบวนการผลิตต้องหยุดฉุกเฉิน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 137,403